بسته به میزان کثیفی خودرو متفاوت است. ولی بطور میانگین 2 عدد محلول توانایی شستشوی 5 خودرو را دارد.