در رادیاتورشور کارسافت ما از شیر برقی استفاده نکرده ایم چون:

  1. به دلیل دمای بالای کاری زود خراب می شود.
  2. واشرهای شیر برقی به دلیل استفاده از اسید به سرعت خراب می شوند.