به دلیل طولانی بودن مطلب فوق، لطفا به اینجا مراجعه کنید.