در مطلبی جداگانه به توضیح کلی این نوع اتصال پرداخته ایم ولی بطور خلاصه به شرح زیر است.

از معایب مدارات سری این است اگر یک مصرف کننده بسوزد، جریان به کلی قطع میشود و تمامی مصرف کننده ها، از کار خواهند افتاد. پس اگر یک باتری خراب باشد و در مدار قرار بگیرد هیچ یک از باتری ها شارژ نخواهند شد.

برای مشاهده مطلب فوق به اینجا مراجعه کنید.